• banner_01

Marka artykmaçlyklary

Marka artykmaçlyklary

“Ygtybarly we hünärmen” müşderiniň bize berýän bahasydyr.Müşderilerimiz üçin yzygiderli ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi makul bildik.

33 ýyl senagatýygnamak

1989-njy ýylda kärhanany esaslandyryjy jenap Du Zhaoýun süzgüç listleriniň önümçilik prosesini öwrendi we üstünlikli işe girizdi.Şol döwürde içerki süzgüç listleri bazary esasan daşary ýurt markalary tarapyndan eýelenýärdi.30 ýyl üznüksiz ösdürip ýetişdirenimizden soň, içerde we daşary ýurtlarda müňlerçe müşderä hyzmat etdik.

Görnüklitehniki ukyp

sahypa- (2)

Tehnologiýa we gözleg işlerine ähmiýet berýäris 2008-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň Standartlaşdyryş Dolandyryşy tarapyndan süzgüç sahypalarynyň milli standartyny düzmäge gatnaşmak üçin bizi çagyrdylar.

sahypa- (3)

Ectionüze çykarmak ukyby taýdan laboratoriýamyz endotoksin düzümi, metal ionynyň ýagmagy, bölejikleriň ululygy we gözenekleri kesgitlemek we ş.m. ýaly 24 tehniki synag geçirip biler.

sahypa (1)

Güýçli amaly inerener toparymyza baglylykda, laboratoriýada bir proses gurnalan gününden başlap, doly önümçilige çenli köp pudakda müşderilerimize goldaw bermäge borçlanýarys.

GBT-25435-2010

GBT 25437-2010, GBT 25435-2010
(Süzgüç sahypalarynyň Hytaýyň milli standarty)

Sözbaşy
Bu standart Hytaýyň Milli ýeňil senagat geňeşi tarapyndan teklip edildi.
Bu ülňü, Milli kagyz senagatyny standartlaşdyrmak tehniki komitetiniň (SAC / TC141) ygtyýaryndadyr.
Bu ülňü: China Pulp and Paper Research Institute,
“Shenyang Great Wall Filtration Co., Ltd.”, Hytaý Kagyz Assosiasiýasynyň standartlaşdyryş komiteti we Milli kagyz hiline gözegçilik we gözegçilik merkezi.
Bu standartyň esasy düzüjileri: Cui Liguo weDu Zhaoyun.

* Bellenen sözler kompaniýamyzyň ady we baş müdiriň ady.

barlaghana (2)
barlaghana (1)
barlaghana (3)

Baý ýagdaýlardürli meseleleri çözmek üçin bize goldaw beriň

Köp halatlaryň toplanmagy bilen, baglanyşyklary süzmek ýagdaýlarynyň gaty üýtgeşikdigini görýäris.Materiallarda tapawut bar, daşky gurşawy, talaplary we ş.m.Şonuň üçin baý ýagdaýlar müşderilere gymmatly ulanyş teklipleri bilen üpjün etmäge we iň amatly önüm modelini saýlamaga mümkinçilik berýär.

Dolyhil dolandyryşyulgamy

Bizde doly kwalifikasiýa şahadatnamasy we ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar.

Önümlerimiz GB4806.8-2016 standartyna (Iýmit-aragatnaşyk materiallary we makalalar üçin umumy howpsuzlyk talaplary) laýyk gelýär we ABŞ FDA 21 CFR (Azyk we derman serişdeleri müdirligi) talaplaryna laýyk gelýär.Önümçilik hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we daşky gurşawy dolandyryş ulgamy ISO 14001 düzgünlerine laýyklykda.

Şahadatnama (2)
Şahadatnama (1)
Şahadatnama (4)
Şahadatnama (3)

WeChat

whatsapp