• banner_01

Göçürip al

  • Tehniki maglumatlar sahypalary
  • Tehniki resminamalar
  • Şahadatnama

Bu ýerde beýan edilen önümler, ulgamlar we / ýa-da hyzmatlar bilen baglanyşykly tehnologiki ösüşler sebäpli maglumatlar we proseduralar duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

“Great Wall” -iň bütin dünýäde güýçli satuw topary bar.Has giňişleýin maglumat üçin Beýik diwaryň wekili bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Bu ýerden göçürip almak üçin çuňluk süzgüçli broşýuralarymyzy we listowkalary tapyň.Lukmançylyk, durmuş ylymlary, biotehnologiýa, azyk we içgi pudaklary üçin ähli süzgüç önümlerimiz (süzgüçler, modullar we listler) hakda maglumat tapyp bilersiňiz.

Önümlerimiziň milli we halkara hil ülňülerine laýyk gelmegini we önümçiligiň hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy ISO 14001 düzgünlerine laýyk gelmegini üpjün etmek bilen jogapkärçiligimizi ýerine ýetirýäris.

Bu kepilnama, önümiň ösüşini, şertnamanyň gözegçiligini, üpjün edijini saýlamagy, gözlegleri, önümçiligi, ahyrky barlagy, inwentar dolandyryşy we iberişi öz içine alýan doly derejede işleýän hil barlagy ulgamynyň ýerine ýetirilendigini tassyklaýar.Önümçilikde ulanylýan çig mal belli bir gözegçiliklere tabşyrylýar.Mundan başga-da, önümçilik prosesinde üznüksiz we gaýtalanýan synaglar geçirilýär.Önümçilik döwründe berk hil we daşky gurşaw gözegçiligi Beýik diwar süzgüç metbugatynyň ýokary hilli standartlaryny we arassalygyny üpjün edýär, şeýlelik bilen müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyk gelýär.Azyk senagatyna laýyklygymyzy görkezmek üçin önümlerimiz garaşsyz daşarky institut tarapyndan tassyklanýar we tassyklanýar.

Şeýle hem, isleg boýunça elýeterli köp sanly şahadatnamamyz bar.


WeChat

whatsapp