• banner_01

Habarlar

 • Çagalyk bilen hakyky boluň we geljek üçin arzuwlar - Ene-atalar çagalaryň iň gowy mugallymlarydyr

  Çagalyk bilen hakyky boluň we geljek üçin arzuwlar - Ene-atalar çagalaryň iň gowy mugallymlarydyr

  Epidemiýanyň täsirinde Şenýan çagalary 17-nji martdan bäri okuwdan çykaryldy. Bir aýa golaý berk öý karantinasyndan soň, 13-nji aprelden başlap ýuwaş-ýuwaşdan adaty durmuşyny dowam etdirdiler. Bu iň owadan möwsümde, çagalar tebigata ýakyn bolmaly we duýulmaly. ..
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni - durmuş şygyr bolsun

  Halkara aýallar güni - durmuş şygyr bolsun

  Halkara aýallar gününi bellemek üçin birleşýäris.Özüňe hormat goýmak, özüňi kämilleşdirmek, özüňe ynam we özüňi söýmek biziň işimizdir;ýumşaklyk, ahlaklylyk, erjellik we yhlas biziň buýsanjymyzdyr;durmuş ýolunda adaty ýaly bolup bileris, ýöne batyrgaýlyk bilen ýarysyny saklap bileris ...
  Koprak oka
 • Işleri guramak

  Işleri guramak

  2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda öýlän hanym Du Huan 10 sany uly diwar süzgüçli işgär bilen Şenýan Derman Uniwersitetiniň Benxi şäherçesine geldi we bölümiň müdiri Anping, Partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Meng Yi bilen duşuşdy. dermanhana kolleji, Liu heuçeng, dep ...
  Koprak oka
 • Söýgi we miras

  Söýgi we miras

  1989-njy ýylda jenap Zhaoýun Du “Shenyang Great Wall Filtration Co. Ltd.” -ni esaslandyrdy, başdan başlap Hytaýyň süzgüç listi pudagynyň ösmegine uly goşant goşdy.2013-nji ýylda jenap Zhaoýun Du aradan çykdy.Sevenedi ýyl bäri täze nesliň baş müdiri hanym Du Huan has köp ýolbaşçylyk etdi ...
  Koprak oka
 • “Fireangyn howpsuzlygyna üns beriň we öňüni alyş habardarlygyny ýokarlandyryň” - “Great Wall Filter” ýangyn türgenleşigi

  “Fireangyn howpsuzlygyna üns beriň we öňüni alyş habardarlygyny ýokarlandyryň” - “Great Wall Filter” ýangyn türgenleşigi

  Fireangyn söndürişine üns beriň we durmuşy birinji ýerde goýuň!Employeeshli işgärleriň ýangyn howpsuzlygy baradaky habardarlygyny has-da ýokarlandyrmak, ilkinji ýangyny söndürmek ukybyny ýokarlandyrmak, kompaniýanyň howpsuzlyk işleriniň durmuşa geçirilmegine we ähli işgärleriň howpsuzlygyny goramak maksady bilen ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp güller, ajaýyp hoşboý ys - Beýik diwaryň süzülmesi 2021 Halkara aýallar güni

  Ajaýyp güller, ajaýyp hoşboý ys - Beýik diwaryň süzülmesi 2021 Halkara aýallar güni

  2021.3.8 Halkara aýallar güni Halkara aýal-gyzlar gününiň doly ady: "Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar hukuklary we halkara parahatçylyk güni" aýallaryň öz hukuklary ugrunda tagalla etmek we Aýal-gyzlary bellemek ugrundaky tagallalaryny ýada salmak üçin aýratyn, mähirli we manyly festiwaldyr ...
  Koprak oka
 • 2021 Hytaý (Guan Guangzhouou) API sergi çakylygy

  2021 Hytaý (Guan Guangzhouou) API sergi çakylygy

  Beýik diwar sizi aragatnaşyk we pikir alyşmak üçin stendimize mähirli garşylaýar! Sergi maglumatlary 86 86-njy Hytaý (Guan Guangzhouou) Halkara farmasewtiki API / aralyk / gaplama / enjamlar ýarmarkasy we 2021-nji ýylda Hytaý halkara derman (senagat) sergisi Wagt: 2621-nji ýylyň 26-28-nji maýy ...
  Koprak oka

WeChat

whatsapp