“Great Wall” doly çuňlugy süzmek çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisidir.
Köp sanly programma üçin süzgüç çözgütlerini we ýokary hilli çuňluk süzgüç mediýasyny ösdürýäris, öndürýäris we üpjün edýäris.
Iýmit, içgi, spirtli içgiler, çakyr, nepis we ýörite himiki maddalar, kosmetika, biotehnologiýa, derman senagaty.

hakda
Uly diwar

“Great Wall Filtration” 1989-njy ýylda döredilip, Hytaýyň Şenýan şäheriniň Liaoning welaýatynyň paýtagtynda ýerleşýär.

Gözleglerimiz, önümlerimiz we önümlerimiziň ulanylmagy 30 ýyldan gowrak çuňňur süzgüçli media tejribesine esaslanýar.Işgärlerimiziň hemmesi önümleriň we hyzmatlaryň hilini üpjün etmegi we yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýärler.

Specializedöriteleşdirilen ugrumyzda Hytaýda öňdebaryjy kompaniýa bolanymyza buýsanýarys.Hytaýyň süzgüç sahypalarynyň milli standartyny düzdük we önümlerimiz milli we halkara hil standartlaryna laýyk gelýär.Önümçilik hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we daşky gurşawy dolandyryş ulgamy ISO 14001 düzgünlerine laýyklykda.

Müşderiler

Kompaniýanyň 30 ýyllyk ösüşinde “Great Wall” gözleg işlerine, önümiň hiline we satuw hyzmatyna ähmiýet berýär.

Güýçli amaly inerener toparymyza baglylykda, laboratoriýada bir proses gurnalan gününden başlap, doly önümçilige çenli köp pudakda müşderilerimize goldaw bermäge borçlanýarys.Doly ulgamlary öndürýäris we satýarys we çuňlugy süzgüçli metbugatyň uly paýyny tutduk.

Häzirki wagtda ajaýyp kooperatiw müşderilerimiz we wekillerimiz bütin dünýäde: AB InBev, ASAHI, Karlsberg, Coca-Cola, DSM, Elkem, Knight Black Horse Winery, NPCA, Nowozymes, PepsiCo we ş.m.

habarlar we maglumatlar

WeChat

whatsapp