• banner_01

Uly süzgüçli meýdany bolan süzgüçli süzgüç kagyzlary

Gysga düşündiriş:

Kesilen süzgüç kagyzlary agaç pulpadan ýasalýar;esasan deňeşdirilen çökündileriň çalt süzülmesi üçin ulanylýar;gysylan gurluşy sebäpli süzgüçli süzgüç kagyzlaryndan has uly süzgüç meýdany üpjün edýär.Çygly partlama garşylygy> 30 kPa bolan bahalara çygly güýçlendiriji diýilýär we şonuň üçin basyş ýa-da wakuum süzgüç üçin amatly.
Mysal üçin: gowrulan ýag süzgüji bilen gabat gelmek.KFC we McDonald's-yň ýag süzgüçini gowurmak üçin ulanylýar.

“Great Wall” köp sanly süzgüç meselesi üçin size köp sanly süzgüç kagyzlary berýär we süzgüçdäki ähli kynçylyklaryňyzy çözmekde size goldaw berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

Programmalar:

• Iýmit we içgi
• Derman
• Kosmetika
• Himiki
• Mikroelektronika

Aýratynlyklary

- Arassalanan pulpa we pagtadan ýasalýar
-Aş mazmuny <1%
-Güýçli
- Rulonlarda, listlerde, disklerde we eplenen süzgüçlerde, şeýle hem müşderilere mahsus kesişlerde berilýär

Süzgüç kagyzlary nähili işleýär?
Süzgüç kagyzlary aslynda çuňluk süzgüçleridir.Dürli parametrler olaryň täsirliligine täsir edýär: Mehaniki bölejikleriň saklanmagy, siňdirilmegi, pH, ýerüsti häsiýetleri, süzgüç kagyzynyň galyňlygy we güýji, şeýle hem saklanjak bölejikleriň görnüşi, dykyzlygy we mukdary.Süzgüçde goýlan çökündiler, dykyzlygyna baglylykda süzgüçiň gidişine barha köp täsir edýär we saklamak ukybyna aýgytly täsir edýän “tort gatlagyny” emele getirýär.Şol sebäpli täsirli süzgüçli bolmagy üçin dogry süzgüç kagyzyny saýlamak zerurdyr.Bu saýlaw, beýleki faktorlaryň arasynda ulanyljak süzgüç usulyna-da baglydyr.Mundan başga-da, süzülmeli serişdäniň mukdary we häsiýetleri, aýryljak bölejik jisimleriniň ululygy we zerur düşündiriş derejesi dogry saýlamakda aýgytlydyr.

Beýik diwar, dowamly hiliň gözegçiligine aýratyn üns berýär;Mundan başga-da, çig malyň we her bir taýýar önümiň yzygiderli barlaglary we takyk derňewleri
yzygiderli ýokary hilli we önümiň birmeňzeşligini kepillendiriň.

Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, iň gowy süzgüç çözgüdi bilen üpjün etmek üçin tehniki hünärmenleri taýýarlarys


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    WeChat

    whatsapp