• banner_01

Dirtokary hapa saklamak ukyby bolan ýokary siňdiriş listleri

Gysga düşündiriş:

Beýik diwar seriýa çuňlugynyň süzgüç sahypalary
Dokary hapa saklamak ukyby bilen

Beýik diwar seriýaly ýokary geçiş sahypalary, has pes dykyzlygy, ýokary boşluk göwrümi, siňdiriş ukyby we çuňlugy bilen häsiýetlendirilýär.

Onuň 'ýokary hapa saklaýyş kuwwaty we partlaýyş güýji, ýokary kolloid, ýokary ýapyşykly suwuklyklary we bölejikleri öz içine alýan suwuklyklary anyklamak üçin ýörite düzülendir, bu bolsa süzgüç sahypalarynyň beýleki derejelerini çalt bloklaýar.

Filtrleýiş meseleleriniň giň toparynda, ýokary ýapyşykly ýa-da bölejik ýükli suwuklyklary süzmek, gödek, kristal, amorf ýa-da jele meňzeş hapa gurluşlar ýaly bu süzgüçler süzgüç çykdajylarynyň peselmegini we önümiň aýdyňlygyny üpjün edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

Aýratyn artykmaçlyklary

Ykdysady süzgüç üçin ýokary hapa saklamak ukyby
Iň giň programmalar we işleýiş ýagdaýy üçin tapawutlandyrylan süýüm we boşluk gurluşy (içerki ýer meýdany)
Süzgüçiň ideal utgaşmasy
Işjeň we siňdiriji häsiýetler iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýär
Örän arassa çig mal we şonuň üçin süzgüçlere iň az täsir
Highokary arassa sellýulozany ulanmak we saýlamak bilen, ýuwulýan ionlar gaty pesdir
Rawhli çig we kömekçi materiallar üçin ýokary hilli kepillik
Amal gözegçiligi taýýar önümleriň yzygiderli hilini üpjün edýär

Programmalar:

Beýik diwar A seriýaly süzgüç listleri, ýokary ýapyşykly suwuklyklary gödek süzmek üçin ileri tutulýan görnüşdir.Uly gözenekli boşluk gurluşy sebäpli, çuňluk süzgüç listleri jele meňzeş hapa bölejikleri üçin ýokary hapa saklaýyş ukybyny hödürleýär.Çuňlugyň süzgüç sahypalary esasan ykdysady süzgüç gazanmak üçin süzgüç gurallary bilen birleşdirilýär.

Esasy goşundylar: Inçe / hünär himiýasy, biotehnologiýa, derman, kosmetika, iýmit, miwe suwy we ş.m.

Esasy saýlawçylar

Beýik diwar Bir hatar çuňlukly süzgüç serişdesi diňe ýokary arassalykly sellýuloza materiallaryndan ýasalýar.

Otnositel saklamagyň bahasy

Relative Retention Rating4

* Bu sanlar içerki synag usullaryna laýyklykda kesgitlenildi.
* Süzgüç listleriniň netijeli çykarylyşy proses şertlerine baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    WeChat

    whatsapp