• banner_01

Oilag süzgüçiniň ähli görnüşleri üçin amatly süzgüç kagyzlary

Gysga düşündiriş:

Iýmit derejesindäki ýag süzgüçli kagyz arassa import edilýän tebigy agaç süýdüni kabul edýär we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürilip we kesilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

1. Iýilýän ýag süzgüçli kagyzyň ulanylyş aýratynlyklary:
• temperatureokary temperatura garşylyk.Ony 200 gradus ýagda 15 günden gowrak wagtlap siňdirip bolýar.
• Ortaça boş boş fraksiýa bar.Ortaça 10 mikrondan köp boşluk bilen hapalary bölüň.Bişirilen ýagy düşnükli we aç-açan ediň we ýagda saklanan maddany süzmek maksadyna ýetiň.
• Howanyň ýokary geçirijiligi bar, bu ýokary ýapyşykly ýagly materialyň rahat geçmegine mümkinçilik berýär we süzgüç tizligi çalt bolýar.
• dryokary gury we çygly güýç: ýarylýan güýç 300KPa ýetende, uzynlyk we transvers dartyş güýji degişlilikde 90N we 75N bolýar.

2. Iýilýän ýag süzgüçli kagyzyň ulanylyş artykmaçlyklary:
• Taýýar ýagda aflatoksin ýaly kanserogen maddalary netijeli aýyryp biler.
• Taýýar ýagdaky yslary aýryp biler.
• Erkin ýag kislotalaryny, peroksidleri, ýokary molekulýar polimerleri we gowrulan ýagdaky asylan gumdaky bölejik hapalaryny aýryp biler.
• Gyzdyrylan ýagyň reňkini netijeli gowulaşdyryp, salat ýagynyň aýdyň reňkine ýetip biler.
• Gyzdyrylan ýagyň oksidlenmeginiň we gödek täsiriniň öňüni alyp biler, gowrulan ýagyň hilini ýokarlandyryp, gowrulan iýmitleriň arassaçylyk hilini ýokarlandyryp we gowrulan iýmitleriň saklanyş möhletini uzaldyp biler.
• Azyk gigiýenasynyň düzgünlerini berjaý etmek we kärhanalara has gowy ykdysady girdeji getirmek şerti bilen gowrulan ýagdan doly peýdalanyp bilersiňiz.Bu önüm gowrulan ýag süzgüçleriniň dürli görnüşlerinde giňden ulanylýar
Laboratoriýa maglumatlary, iýilýän ýag süzgüçli kagyzyň ulanylmagy, gowrulan ýagyň kislotasynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň öňüni almakda möhüm rol oýnaýandygyny we gowurma gurşawyny gowulaşdyrmakda, önümiň hilini ýokarlandyrmakda we önümiň saklanyş möhletini uzaltmakda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    WeChat

    whatsapp