• banner_01

Çagalyk bilen hakyky boluň we geljek üçin arzuwlar - Ene-atalar çagalaryň iň gowy mugallymlarydyr

Epidemiýanyň täsirinde Şenýan çagalary 17-nji martdan bäri okuwdan çykaryldy. Bir aýa golaý berk öý karantinasyndan soň, 13-nji aprelden bäri ýuwaş-ýuwaşdan adaty durmuşyny dowam etdirdiler. Iň owadan möwsümde, çagalar tebigata ýakyn bolmaly we duýulmaly baharyň we tomsuň ajaýyplygy, diňe öýde galyp, onlaýn sapaklara gatnaşyp bilerler, ajaýyp pursatlardan lezzet alandyklaryna gynanýarlar.Biz elmydama zähmet çekmäge we rahat durmuşda ýaşamagy goldaýarys.1-nji iýunda Çagalar güni mynasybetli, tomus aýynyň başynda ene-atalary we çagalary tebigata ýakynlaşdyrmak, toparlaýyn oýunlary öwrenmek, ene-atalar bilen gatnaşyklary ösdürmek, bagt, dostlar we ösüş gazanmak üçin açyk açyk ene-atalar bilen işleşmek taýýarladyk.

 

Filtr tagtasy zawody we olaryň çagalary

(zawoda baryp görüň)

Iş güni çagalar ilkinji gezek ene-atalarynyň işleýän ýerini we haýsy kompaniýada işleýändigini görmek üçin zawod meýdançasyna geldiler.
Hil we tehnologiýa bölüminiň ministri Wang Song çagalary zawod meýdançasyna we laboratoriýa baryp görmäge alyp bardy.Süzgüçli karton bolmak üçin çig malyň haýsy proseduralary geçýändigini çagalara sabyrlylyk bilen düşündirdi we süzgüç synaglary arkaly çagalara turbid suwuklygy aýdyň suwa öwürmek prosesini görkezdi..
Çagalar bulaşyk suwuklygyň arassa suwa öwrülendigini görüp, uly tegelek gözlerini açdylar.

Laboratoriýada süzgüç synagyna tomaşa edýän çagalar

(Çagalaryň ýüregine bilesigelijilik we gözleg tohumy ekmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.)

Beýik diwar süzgüç kompaniýasynyň marka tanyşdyrylyşy

 

(“Great Wall” kompaniýasynyň taryhy bilen tanyşlyk)

Soňra hemmeler çäräniň esasy ýerine gelip, açyk seýilgähe geldiler.Daşky daşarky tälimçi Li, çagalar we ene-atalar üçin köp sanly çäräni özleşdirdi.

Tälimçiniň buýrugy bilen ene-atalar we çagalar şarlary tutup, dürli gyzykly pozalarda pellehana ylgadylar we şarlary partlatmak üçin bilelikde işlediler.Gyzgyn oýun diňe bir çagalaryň arasyndaky aralygy gysgaltman, eýsem ene-atalar bilen çagalaryň arasyndaky aralygy hem gysgaltdy we sahnanyň atmosferasy doldy.

Söweş meýdanyndaky esgerler: Zähmet bölünişigini, hyzmatdaşlygy we toparyň ýerine ýetirilişini barlaň.Görkeziş signalynyň arassalanmagy, berlen görkezmeleriň aýdyňlygy we ýerine ýetirilişiň takyklygy soňky netijäni kesgitleýär.

Filtr geňeşiniň işi

Energiýa geçiriş oýny: Sary toparyň ýalňyşlygy sebäpli ýeňiş gowşuryldy.Sary toparyň çagalary kakasyndan: "Näme üçin utuldyk?"
Kakam: "Sebäbi ýalňyşlyk goýberdik we işe gaýdypdyk" -diýdi.
Bu oýun bize aýdýar: yzygiderli oýnaň we gaýtadan işlemekden gaça duruň.

Adultshli ulular bir wagtlar çagalardy.Häzirki wagtda Çagalar gününden peýdalanyp, ene-atalar we çagalar bilelikde söweşmek üçin topar döredýärler.Bedeniňizi berkitmek üçin badminton kostýumlaryny alyň;ylmy synag ylym dünýäsini öwrenmek üçin laýyk gelýär.

Süzgüçli kagyz kompaniýalaryndan işgär sowgatlary

Bu ýylky Çagalar güni “Dragon Boat” festiwaly bilen baglanyşykly.Çäräniň ahyrynda çagalara bukjalarymyzy iberýäris."Näme üçin kakýarsyň? Torba tirsegiň aňyrsynda."Hytaýyň uzyn we şahyrana halta medeniýeti bar.Esasanam her ýyl “Dragon Boat” festiwalynda halta geýmek “Dragon Boat” festiwalynyň adaty däplerinden biridir.Mata sumkasyny hoşboý ysly we öwrediji hytaý ösümlik dermanlary bilen doldurmak diňe bir hoşboý ysly bolman, eýsem mör-möjekleri ýok etmek, zyýan berijilerden goramak we keselleriň öňüni almak ýaly käbir wezipelere hem eýedir.ene-atanyň işinden başga-da, bu çärä gatnaşyp bilmedik çagalar üçin sowgat paketlerini seresaplylyk bilen taýýarlady, bu kompaniýa we ene-atalaryň çagalara beren nygmatlaryny öz içine alýan kartoçkany öz içine alýardy. "Sophie's World" -yň nusgasy, kanselýariýa toplumy, bir guty ýakymly biskwit, çagalar diňe bir durmuşyny sazlamak üçin iýmitlere mätäç bolman, eýsem ruhlaryna teselli bermek üçin ruhy iýmitlere-de mätäç.

Süzgüçli karton kompaniýasyndan 1-nji iýunda sowgatBeýik diwar süzgüçli karton kompaniýasyna çagalaryň habary ...

Gadyrly çagalar, bu aýratyn we arassa günde, "Çagalar güni gutly bolsun we bagtly durmuş" diýip, iň çyn ýürekden arzuwlarymyzy hödürleýäris.Belki-de, bu gün ene-atalaryňyz işlerine ygrarly bolandyklary üçin, maşgala, iş we jemgyýet jogapkärçiligini öz üstlerine alýandyklary we adaty we jogapkärli rol hökmünde her kimiň hormatyny we ykrar edilmegini dowam etdirýändigi sebäpli siziň bilen birleşip bilmezler.Goldaw we düşünişmek üçin çagalara we maşgalalara sag bolsun aýdýaryn.

1-nji süzgüç tagtasy kompaniýasynyň toparynyň işiniň topar suratyIndiki Çagalar güni bilen görüşeris!bagtly we sagdyn bolup ýetişmegiňizi arzuw edýärin!


Iş wagty: Iýun-01-2022

WeChat

whatsapp