• banner_01

20-22-nji sentýabr aralygynda Taýland FIA sergisine gatnaşmak üçin beýik diwar süzgüç

Öňdebaryjy süzgüç çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi “Great Wall Filtration”, 20-nji sentýabrdan 22-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Taýland FIA (Filtrasiýa senagaty birleşigi) sergisine gatnaşjakdygyny mälim etdi.

FIA sergisi global süzgüç tehnologiýasy pudagynda iň möhüm wakalaryň biri hasaplanýar.Her ýyl süzgüç tehnologiýasy bilen üpjün edijileri, hünärmenleri we dünýäniň dürli künjeklerinden hünärmenleri özüne çekýär.Giň gerimi we ussatlygy bilen sergi global süzgüç tehnologiýasy pudagynda aragatnaşyk, bilim alyşmak we işewürligi giňeltmek üçin möhüm platforma öwrüldi.
邀请 函 - 定稿

FIA sergisi süzgüç tehnologiýasynyň dürli ugurlaryna, şol sanda suwuk süzgüç, howanyň süzülmesi, gaz süzülmesi we galyndylary gaýtadan işlemek ýaly ugurlara gönükdirilendir.Dünýäniň dürli künjeklerinden süzgüç tehnologiýasy bilen üpjün edijileri we pudak hünärmenlerini ýygnaýar, sergä gatnaşyjylara we gatnaşyjylara iň täze önümleri, çözgütleri we tehnologiki täzelikleri öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Süzgüç tehnologiýasy önümleriniň giň toplumyny görkezmekden başga-da, sergide tehniki forumlar we çykyş sessiýalary bolup, pudagyň tendensiýalary, kynçylyklary we öňdebaryjy tejribeleri barada çuňňur maglumat berilýär.Bu ýöriteleşdirilen çäreler sergä gatnaşyjylara we myhmanlara maglumat paýlaşmak we tehniki alyş-çalyş üçin platforma hödürleýär, bu pudakdaky hyzmatdaşlygy ýeňilleşdirýär.

“Great Wall Filtration” bu abraýly wakanyň bir bölegi bolmakdan hoşal we iň täze we innowasion süzgüç tehnologiýasy önümlerini we çözgütlerini görkezer.Kompaniýa, dürli pudaklarda we pudaklarda müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy, netijeli we ygtybarly süzgüç çözgütlerini üpjün etmegi maksat edinýär.Önümleri ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy we çylşyrymly daşky süzgüç talaplaryna uýgunlaşmagy görkezmek bilen ajaýyp süzgüç öndürijiligini hödürleýär.

FIA sergisine gatnaşmak, “Great Wall Filtration” -yň bazar meýilleri, müşderileriň islegleri bilen täzelenmegine mümkinçilik döreder we beýleki pudak hünärmenleri bilen çuňňur aragatnaşyk we hyzmatdaşlygy ösdürer.Kompaniýa iň soňky önümlerini we sergä gatnaşyjylara çözgütleri görkezmäge we global süzgüç tehnologiýasy pudagynyň ösüşine nädip itergi bermelidigini ara alyp maslahatlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

“Great Wall Filtration” bu ugur bilen gyzyklanýan ähli süzgüç tehnologiýasy hünärmenlerini sergi wagtynda öz süzgüçlerine baryp, süzgüç tehnologiýasyndaky geljekki tendensiýalar we kynçylyklar barada içgin pikir alyşmak üçin çagyrýar.

Beýik diwaryň süzülmesi barada:

“Great Wall Filtration” süzgüç tehnologiýasy çözgütleri boýunça ýöriteleşen, süzgüç tehnologiýasy pudagynda uly tejribä we tejribä eýe bolan öňdebaryjy kompaniýa.Kompaniýanyň wezipesi, innowasiýa arkaly ýokary hilli süzgüç önümlerini we hyzmatlaryny bermek, müşderilere süzgüç kynçylyklaryny çözmäge kömek etmek we önümçiligine we işine gymmatlyk goşmakdyr.

Contact Information: Company Name: Great Wall Filtration Exhibition Dates: 20 – 22 September 2023 Venue: Hall 7 Booth No.:L 21 Contact: Claire Phone: +86-15566231251 Email: clairewang@sygreatwall.com


Iş wagty: 18-2023-nji sentýabr

WeChat

whatsapp