• banner_01

Ajaýyp diwar süzgüçleri, güýçlendirilen ferment taýýarlyklary üçin innowasion çuňňur süzgüç süzgüç sahypalaryny açýar

Öňdebaryjy süzgüç çözgütleri bilen üpjün ediji “Great Wall Filtration” şu gün ýokary belokly ferment fermentleriniň ugrukdyrylmagy üçin döredilen innowasion çuňluk süzgüç sahypasynyň üstünlikli ösüşini yglan etdi.Bu öňe gidiş tehnologiýa, ferment süzgüç prosesini rewolýusiýa etmegi, netijeliligi we öndürijiligi düýpgöter ýokarlandyrmagy wada berýär.
1212
Wer gurçuklaryndan alnan fermentler güýçli fibrinolitiki işjeňligi sebäpli ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerini bejermekde köpden bäri möhüm ähmiýete eýe hasaplanýar.Wer gurçuk fermentleri antitrombotik we işemiki kesellerde ajaýyp netijeliligi görkezdi.Şeýle-de bolsa, bu fermentleriň süzülmesi, beloklaryň köp bolmagy sebäpli kynçylyklary döredýär.“Great Wall Filtration” -yň täze döredilen çuňlugy süzgüçli kagyz bu päsgelçiligi netijeli ýeňýär.Öňdebaryjy süzgüç tehnologiýasyny ulanmak bilen, kagyz tagtasy ýokary hilli ferment taýýarlamalaryna sebäp bolýan netijeli we düýpli süzgüç prosesini üpjün edýär.

Aşakdaky surat, gurçuk ferment ergininiň süzgüç ulgamyndan geçmeginden öň we soň düýpli tapawudy wizual görkezýär.
1212
1212
Bu açyş tehnologiýasy, gurçuk fermentleriniň nano maksatly neşe serişdelerini iberiş ulgamlaryny, şeýle hem kombinasiýa bejeriş usullaryny ösdürmek üçin täze mümkinçilikler açýar, şeýlelik bilen gurçuk fermentleriniň bio-elýeterliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, bu innowasion süzgüç çözgüdi, trombolitiki we antitumor terapiýasynda vermizimiň täsirini hasam ýokarlandyrýar.Beýik diwar süzgüçiniň metbugat sekretary: "proteokary proteaz taýýarlyklary üçin iň täze çuňluk süzgüç sahypalarymyzy hödürlemekden hoşal" -diýdi.“Bu ösüş, ferment süzgüç tehnologiýasynda möhüm tapgyry alamatlandyrýar, gözlegçilere we öndürijilere gurçuk fermentleriniň netijeliligini we peýdalylygyny ýokarlandyrmak üçin iň täze çözgütleri hödürleýär.Earther gurçuk fermentlerini has giňişleýin öwrenmek üçin derman kärhanalary we saglygy goraýyş işgärleri bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. "bu tehnologiýanyň uly mümkinçilikleri. ”

“Great Wall Filtration” yzygiderli gözleg we ösüş tagallalary arkaly, derman we saglygy goraýyş pudaklarynda ýüze çykýan möhüm meselelere innowasion çözgütleri döretmegi maksat edinip, süzgüç tehnologiýasynyň çäklerini öňe sürýär.Bu täze çuňluk süzgüç sahypasy bilen, dünýäde hassalaryň netijelerini gowulaşdyrjak sürüjilik ösüşlerine ygrarlydyklaryny ýene bir gezek görkezdiler.

Süzmek barada haýsydyr bir kömek gerek bolsa, bizden sorap bilersiňiz.Kömek we ýol görkezmekden hoşal bolarys.


Iş wagty: Awgust-07-2023

WeChat

whatsapp