• banner_01

Halkara aýallar güni - durmuş şygyr bolsun

0

Halkara aýallar gününi bellemek üçin birleşýäris.Özüňe hormat goýmak, özüňi kämilleşdirmek, özüňe ynam we özüňi söýmek biziň işimizdir;ýumşaklyk, ahlaklylyk, erjellik we yhlas biziň buýsanjymyzdyr;durmuş ýolunda adaty ýaly bolup bileris, ýöne batyrgaýlyk bilen asmanyň ýarysyny tutup, bütin dünýäni has owadan we aýdyň edip, durmuşyň ajaýyp landşaftyna öwrülip bileris.
Bu Halkara Aýal-gyzlar gününde “Beýik diwar filtrasiýasy” “Durmuş şygryýetden doly bolsun” mowzugy bilen goşgy okamaga başlady.Işli boş wagtlarynda her kim dynç wagtyny repetisiýa we döredijilige taýýarlamak üçin ulandy.Goşgy okamaga gatnaşan goşgularda “Aýallar we gahrymanlar, ajaýyp güller”, “8-nji martda aýallar gününe çenli” we ş.m. goşgulary, şeýle hem hemmeleriň köp taraplylygy we ünsi sebäpli Şükürini doly görkezýän uýgunlaşdyrylan goşgular bar. waka.
“Great Wall Filters” zenan işgärleri asmanyň ýarysyny tutýan 45% -i tutýar.Gaplamak bölüminde we hil bölüminde durnukly we ygtybarly önümler üçin gönüden-göni we netijeli kepillik berýär: logistika bölüminde, harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin epidemiýanyň basyşyna çydap bilerler.
Hemmesi her müşderä gowşuryldy;Maliýe bölüminde we işgärleri dolandyrmak bölüminde hemme zadyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ýadawsyz işlediler we iň güýçli goldaw berdiler;satuw bölüminde ähli kynçylyklary ýeňip geçdiler, bazary açdylar, öňe çykdylar, täze önümleri täzelediler we Gül legionynyň awangard güýjüni we janlylygyny görkezdiler.ýaşaýyş.Önümçilige ugrukdyrýan we henizem işlerine ýapyşýan käbir aýal işgärler bar.Olaryň hemmesine gatnaşyp bilmediklerine birneme gynandym.
Baýramyň bize getirýän şatlygyndan lezzet almak, bu ajaýyp pursatdan lezzet almak üçin geldik: ýüregimizi açmak we höweslerimizi açmak üçin geldik.

2

Beýik diwaryň işgärleri öz goşgularyny döredýärler:
"Aýallaryň gahrymanlary, demir aýal"

 

Güýçli gollary bolmasa, adam ýaly derleýärler

Moda eşikleri ýok, ýöne şonda-da gahryman bolup bilerler.Olar şäheriň aladalaryndan uzak durýarlar

Önümçilik liniýasyna ýapyşmagy saýlaň

Olar mylaýym, mertebeli, kämillik ýaşyna ýeten we ökde adamlar, bu wezipede henizem dünýäniň ýarysyny saklap bilýärler.

Beýik diwar zenan işçileri

Öwgüli gül önümçilik ussahanasyna girýär

maşyn sesi olaryň arzuwlaryny bozmady

Yssy tolkun olaryň ýüzlerini öçürip bilmeýär

Agşam şöhlesi ýüzi gyzardy

Ter ýalpyldawuk monjuga gysyldy

Facesüzleri has owadan

Olaryň hoşboý ysy has uzakdyr

uklaýan çagalar bilen hoşlaşyň

Jaýyň ownuk-uşak zatlaryny we ýylylygyny ýuwaşlyk bilen ýapyň

Olar beýik zawodlarda gülleýän gül ýalydyr

Zawodda birneme çeýeligi we parlaklygy goşýar

Tozany silkit

Aýdym we gülki bilen ýolda

~

Ajaýyp diwar zenan işçiler - Gül atýan güller

Beýik diwaryň ýagty geljegini zähmet we yhlas bilen suratlandyrmak üçin näziklik we erjellik ulanyň

Kompaniýa, her bir aýal “saglyk hyzmatlaryny ýeňilleşdirer, täze nahar bişirer”, özlerini has owadan eder we siziň bilen ýakymly we gyzykly içgileri paýlaşar diýip umyt edip, ähli aýal işgärler üçin Jiuyang saglyk küýzelerini taýýarlady.Gülleýän phalaenopsis hem goşgy okamaga gatnaşan işgärler üçin ýörite taýýarlanýar.Phalaenopsisiň gül dili: bagt, size uçmak, bu hem kompaniýanyň iň gowy arzuwlarydyr.

8-nji martda geçiriljek Halkara aýallar gününde “Great Wall Filters” dürli wezipelerde işleýän zenanlara baýramçylyk gutlaglaryny we iň gowy arzuwlary arzuw edýär!
Dünýäde näziklik görkezip, häzirki zaman aýal-gyzlaryň ýüzüni tutanýerlilik bilen düşündirip bilersiňiz: ussatlygyňyz we güýjüňiz bilen şöhle saçmak we hormat gazanmak üçin köp zähmet çekeniňizde;öz durmuşyňy, müňlerçe adamyň we müňlerçe ýüzüňi batyrgaý kesgitläp bilseň, hersi ajaýyp.

1

Şenýan Beýik diwar 33 ýyl bäri asyl niýetini ýatdan çykarmady, öňe sürdi we müňlerçe müşderiniň öwgüsini gazandy.Bir asyrlyk marka gurmaga bagyşlanýar.Häzirki wagtda önümler Japanaponiýa, Awstraliýa, Päkistan we Angliýa ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.Jemgyýet jogapkärçiligini alyň, oňyn energiýa ýaýradyň we gözelligi ýaýradyň.


Iş wagty: 28-2022-nji mart

WeChat

whatsapp