• banner_01

Söýgi we miras

1989-njy ýylda jenap Zhaoýun Du “Shenyang Great Wall Filtration Co. Ltd.” -ni esaslandyrdy, başdan başlap Hytaýyň süzgüç listi pudagynyň ösmegine uly goşant goşdy.

2013-nji ýylda jenap Zhaoýun Du aradan çykdy.Sevenedi ýyl bäri täze nesliň baş müdiri hanym Du Huan 100-den gowrak işgäre ýolbaşçylyk etdi.Zähmetiň we zähmetsöýerligiň köne zawod müdiriniň telekeçilik ruhuna laýyklykda süzgüç meýdanyny çuňlaşdyrmagy we kompaniýany has-da güýçlendirmegini dowam etdirýäris.

hrt (1)

Döredijiniň hatyrasyna, Hytaý Halk Respublikasy bilen deň döwürdäki gahryman, hanym Du Huan diňe bir jemgyýetiň öwezini dolmak we aspiranturany sylaglamak üçin däl-de, jenap Du Zhaoýunyň adyndan stipendiýa döretmek kararyna geldi. öňe sürüň we jenap Du ohaoýunyň telekeçilik ruhuny miras alyň.

hrt (3)

Hyzmatdaşlyk uniwersitetleri göz öňünde tutulanda, hanym Du Huan ilki Şenýan farmasewtika uniwersiteti hakda pikir etdi.Beýik diwaryň süzülmesi köp sanly derman kärhanalaryna hyzmat edýär, olaryň arasynda köp hünärmen Şenýan farmasewtika uniwersitetini gutardy.Şonuň üçin Du Huan hanym uniwersitetiň ýolbaşçylaryna lukmançylyk hünärine minnetdarlyk we hormat goýmak we dogduk şäheri uniwersitetine bolan söýgi bilen stipendiýa döretmek pikirini hödürledi.Gyzyl uniwersitetiň wekili hökmünde Şenýan farmasewtika uniwersiteti adatdan daşary ýyllarda ýokary okuw mekdebine öwrüldi.Şonuň üçin uniwersitetiň ýolbaşçylary Beýik diwar süzgüçiniň telekeçilik ruhuny hem ykrar edýärler.Netijede, uniwersitetiň ýolbaşçylarynyň goldawy we goldawy bilen Du Huan resmi taýdan Şenýan farmasewtika uniwersitetine haýyr-sahawat berdi we jenap Du Zhaoýunyň telekeçilik ruhunyň okuwçylaryň ösmegine itergi berip biljekdigine umyt edip, “Beýik diwar Du Zhaoyun stipendiýasyny” döretdi. Şenýan farmasewtika uniwersitetinde

hrt (2)


Iş wagty: -anwar-06-2022

WeChat

whatsapp