• banner_01

Işleri guramak

2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda öýlän hanym Du Huan 10 sany uly diwar süzgüçli işgär bilen Şenýan Derman Uniwersitetiniň Benxi şäherçesine geldi we bölümiň müdiri Anping, Partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Meng Yi bilen duşuşdy. dermanhana kolleji, farmasewtika in Engineeringenerçilik kollejiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Liu ucheuçen, adaty hytaý lukmançylyk kollejiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Wan Şanýan, kollejiň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Çan Haijing durmuş ylymlary we biofarmasewtika Wan Haixia, işewür dolandyryş mekdebiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we beýleki mekdep ýolbaşçylary mähirli pikir alyşdylar.

Agşam sagat 2: 30-da mekdebiň leksiýa zalynda “Great Wall Du Zhaoyun Scholarship” baýragy gowşurylyş dabarasy geçirildi.Hanym Du Huan baýrak gowşurdy we stipendiýa gazanan on okuwçy bilen toparlaýyn surata düşdi.Hanym Du Huan baýrakly talyplara arzuw edýär: siz geljekde farmasewtika ylymlaryny ösdürip ýetişdirersiňiz.Derman öndürijileriniň ýaşuly nesliniň ylmy we berk garaýşyny miras alyp bilersiňiz diýip umyt edýärin.Epidemiýadan soňky döwürde has köp işlemeli, ýurduň diregi bolmaly we watany gurmaga we öz gymmatlygyňy durmuşa geçirmäge çalyşmaly.

Dabarada “Great Wall” süzgüçiniň satuw müdiri Wan Dan, tehniki aýdymçy Wan aýdymy we satuw menejeri Yanan utingutting hem mugallymlar we okuwçylar bilen Beýik diwar süzgüçiniň medeni düşünjesi we önüm ulanylyş meýdançasy bilen paýlaşdy we okuwçylara has gowy bilmäge kömek etdi. ajaýyp diwar süzgüç.Şol bir wagtyň özünde, beýik diwaryň süzgüçine baryp görmäge-de çagyryldy.

new (3)

new (1)

Dabaranyň ahyrynda Anping mekdebiň ýolbaşçylarynyň adyndan ajaýyp netijä geldi.Baş Anping haýyr-sahawat üçin beýik diwar süzgüçine minnetdarlyk bildirdi we mekdebiň ösüş prosesini düşündirdi.Her bir gatnaşyjy bu taryhda uly täsir galdyrdy Stipendiýanyň asyl niýetini paýlaşanda, hanym Du Huan göz ýaşlary bilen şeýle diýdi: “Stipendiýa döretmek pikiri“ Roadolda ”teleserialynyň meýilnamasyndan gelip çykdy: Liu Da gahrymany: 'Jenny (Liu Da-nyň söýgülisi) meni terk etmedi.Men onuň adyndan söýgi gaznasyny döretdim we ony ýanymda saklamak üçin başga bir görnüşi ulandym '.Bu dildüwşük meni diýseň täsir etdi.Meniň pikirimçe, kakam (jenap Du Zhaoýun) hem meniň bilen we Beýik diwarda galyp biler.Kakamyň ýatlamalary hem kakamyň ýatlamasydyr.Kakamyň ussatlyk ruhuny, söýgüsini we telekeçilik ruhuny dowam etdirerin diýip umyt edýärin.Şonuň üçin bu stipendiýany döretmek isleýärin "-diýdi.

Baýrak gowşurylyş dabarasy Günbatarda Şükür bagşydan bir gün uzakda.Günbatar medeniýetinde Şükür bagşy maşgalalaryň birleşmegi üçin baýramçylykdyr;“Beýik diwar Du Zhaoyun stipendiýasynyň” döredilmegi Beýik diwaryň iki neslini belli bir derejede birleşdirdi.

Umyt tohumyny ekiň.Talyplaryň ýygnanmagyna itergi berer, ajaýyp marka ösdürer we telekeçileriň ruhy amallaryny hemme ýerde ýaýradar.

new (2)


Iş wagty: -anwar-06-2022

WeChat

whatsapp