• banner_01

Işleri guramak

2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda günortan hanym Du Huan 10 sany uly diwar süzgüçli işgär bilen Şenýan Derman Uniwersitetiniň Benxi şäherçesine geldi we bölümiň müdiri Anping, Partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Meng Yi bilen duşuşdy. dermanhana kolleji, farmasewtika in Collegeenerçilik kollejiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Liu Yucheng, adaty hytaý lukmançylyk kollejiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Wang Haijing, kollejiň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary durmuş ylymlary we biofarmasewtika Wan Haixia, iş dolandyryş mekdebiniň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we beýleki mekdep ýolbaşçylary mähirli pikir alyşdylar.

Agşam sagat 2: 30-da mekdebiň leksiýa zalynda “Great Wall Du Zhaoyun Scholarship” baýragy gowşurylyş dabarasy geçirildi.Hanym Du Huan baýrak gowşurdy we stipendiýa gazanan on okuwçy bilen toparlaýyn surata düşdi.Hanym Du Huan baýrakly okuwçylara arzuw edýär: siz geljekde farmasewtika ylymlaryny ösdürip ýetişdirersiňiz.Derman işgärleriniň ýaşuly nesliniň ylmy we berk garaýşyny miras alyp bilersiňiz diýip umyt edýärin.Epidemiýadan soňky döwürde has köp işlemeli, ýurduň diregi bolmaly we watany gurmaga we öz gymmatlygyňy durmuşa geçirmäge çalyşmaly.

Dabarada “Great Wall” süzgüçiniň satuw müdiri Wan Dan, tehniki direktor Wan Dan we satuw menejeri Yanan utinguting hem mugallymlar we talyplar bilen Beýik diwar süzgüçiniň medeni düşünjesi we önüm ulanylyş meýdançasy bilen paýlaşyp, okuwçylara has gowy bilmäge kömek etdi. ajaýyp diwar süzgüç.Şol bir wagtyň özünde-de, Beýik diwaryň süzgüçine baryp görmäge çagyryldy.

täze (3)

täze (1)

Dabaranyň ahyrynda Anping mekdebiň ýolbaşçylarynyň adyndan ajaýyp netijä geldi.Baş Anping haýyr-sahawat üçin beýik diwar süzgüçine minnetdarlyk bildirdi we mekdebiň ösüş prosesini düşündirdi.Her bir gatnaşyjy bu taryhda uly täsir galdyrdy Stipendiýanyň asyl niýetini paýlaşanda, hanym Du Huan göz ýaşlary bilen şeýle diýdi: “Stipendiýa döretmek pikiri“ Roadolda ”teleserialynyň meýilnamasyndan gelip çykdy: Liu Da gahrymany: 'Jenny (Liu Da-nyň söýgülisi) meni terk etmedi.Men onuň adyndan söýgi gaznasyny döretdim we ony ýanymda saklamak üçin başga bir görnüşi ulandym '.Bu dildüwşük meni gaty täsir etdi.Meniň pikirimçe, kakam (jenap Du Zhaoýun) hem meniň bilen we Beýik diwarda galyp biler.Kakamyň ýatlamalary hem kakamyň ýatlamasydyr.Kakamyň ussatlyk ruhuny, söýgüsini we telekeçilik ruhuny dowam etdirerin diýip umyt edýärin.Şonuň üçin bu stipendiýany döretmek isleýärin "-diýdi.

Baýrak gowşurylyş dabarasy Günbatarda Şükür bagşydan bary-ýogy bir gün uzaklykda.Günbatar medeniýetinde Şükür bagşy maşgalalaryň birleşmegi üçin baýramçylykdyr;“Beýik diwar Du Zhaoýun stipendiýasy” döredilmegi Beýik diwaryň iki neslini belli bir derejede birleşdirdi.

Umyt tohumyny ekiň.Okuwçylaryň toplanmagyna, ajaýyp marka ösmegine we telekeçileriň ruhy amallaryny hemme ýere ýaýratmagyna garaşýarys.

täze (2)


Iş wagty: -anwar-06-2022

WeChat

whatsapp